องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

     2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก (ส.อบต.) สงสัยการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน

     2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง 

3. อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตตำบล สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชน มิให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจปรับ - ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ

หน้าที่หลักของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1) รับทราบนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จากการรับฟังการแถลงนโยบาย แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถลงมติไว้วางใจได้ก็ตาม แต่สมาชิกสภาฯ ก็สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายที่แถลงนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลขึ้นได้ในหลายประการ ได้แก่

     ก. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะตัวแทนของตำบลพึงรับทราบว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นการผูกมัดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

     ข. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำงานจะมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น

     ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตรวจสอบการทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ อันอาจจะใช้เป็นช่องทางในการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

     ง. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

2) การตรวจตราข้อบัญญัติต่างๆ (ข้อบัญญัติในกิจการของสภาหรือข้อบัญญัติงบประมาณ) ที่จะกล่าวต่อไป

3) การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้ ก. การเสนอญัตติ ข. การตั้งกระทู้ถามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ค. การอภิปราย ง. การแปรญัตติ จ. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรรมการสามัญประจำสภาและคณะกรรมการวิสามัญ)

4) การให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปนี้

     ก. การให้ความเห็นชอบในเรื่องของญัตติที่เสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา

     ข. การให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม)

5) มีมติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 12) โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติ

6) มีมติให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 20 ทวิ (4) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ที่บัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติ

7) หน้าที่อื่นๆ อีกหลายบทบาทเช่น การแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนด้านต่างๆ การดูแลทุกข์ของประชาชนทั่วๆ ไป การเป็นผู้นำให้ท้องถิ่น การรักษาผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของท้องถิ่น เป็นต้น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page