คณะผู้บริหาร

นายอิทธิพล  ศรีเทพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง


นายประเทือง  สุดสม
รองนายก อบต.ป่าคาหลวง

นายส่วน  เขียวดี
รองนายก อบต.ป่าคาหลวง 

นายประจวบ  เขียวดี
เลขานุการนายก อบต.ป่าคาหลวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง

นายจำเริญ  ปิจดี

ประธานสภา อบต.ป่าคาหลวง

นายประภัส  ศักดาศรี

รองประธานสภาอบต.ป่าคาหลวง

สิบเอกนิกร  จุมปา

เลขานุการ อบต.ป่าคาหลวง


นายบุญช่วง  พอใจ

ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายกระมล  พอใจ

ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายชม  เงินคำมูล

ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายสกล  พอใจ

ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายคำมูล  เขียวดี

ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายอดุล  อายุยืน

ส.อบต.หมู่ที่ 3


นางทัศนีย์  เชื้อหมอ

ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายสมพร  มงคล

ส.อบต.หมู่ที่ 5


 


 

 


 


 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page