ประวัติความเป็นมา อบต.ป่าคาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง เดิมมีฐานะเป็น สภาตำบลป่าคาหลวง โดยกำนันตำบลเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกและเลือกตั้งสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คนเป็นสมาชิก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2539 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,143 แห่ง และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2,143 แห่ง มีผล ใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539 สำหรับอำเภอบ้านหลวง จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ในครั้งนี้ จำนวน 2 ตำบล คือตำบลสวดและตำบลป่าคาหลวง
ประวัติการดำรงตำแหน่ง นายก อบต.ป่าคาหลวง
2541 – 2544 นายรวด อายุยืน เป็นประธานกรรมการบริหาร
2544 - 2548 นายสังวาล บุญปวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2548 - 2552 นายอิทธิพล ศรีเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2552 - 2556 นางรสสุคนธ์ สุทธาวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2556 – ปัจจุบัน นายอิทธิพล ศรีเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ป่าคาหลวง
2541 – 2544 นายบุญมี สุดสม
2544 - 2548 นายปัญญาลักษณ์ หาริกุล
2548 - 2552 นายอินสงค์ จันทร์ดี
2552 - 2556 นายอินสงค์ จันทร์ดี
2556 – ปัจจุบัน นายจำเริญ ปิจดี
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงเป็น อบต.ขนาดกลาง อยู่ห่างจากจังหวัด 45 กม.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page