สภาพทั่วไป
            1. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านหลวง การติดต่อกับจังหวัดน่าน ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินทางหลวง 1091 (น่าน – พะเยา)
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดอื่น ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพี้ , ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
มีเนื้อที่ 45 ตารางกิโลเมตร 28,125 ไร่
           2. ภูมิประเทศ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ ซึ่งมีความลาดชัน พื้นที่ราบลุ่มมีส่วนน้อย ได้แก่
ที่ราบลุ่มลำน้ำสวด , ลำน้ำพี้ ที่ราบลุ่มแคบ ๆ ตามหุบเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่เหมาะสำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือ ฝาย ฯลฯ
           3. ภูมิอากาศ ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง เป็นแบบฝนเมืองร้อน แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
           4. จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ประกอบด้วย
- บ้านป่าคา หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายสมคิด อายุยืน
- บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายพายัพ เขียวดี
- บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายเฉลย พอใจ
- บ้านนาหวาย หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายเสมียน เชื้อหมอ
- บ้านนาหวายใหม่ หมู่ที่ 5 กำนัน ชื่อนายสวัสดิ์ กองจักร

สภาพทางเศรษฐกิจ

1. อาชีพ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง และอื่น ๆ
2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
- ธนาคาร 1 แห่ง ธนาคาร ธกส.- โรงแรมที่พัก 2 แห่ง คือรสสุคนธ์รีสอร์ท บ้านหลวงเก็สเฮาท์
-ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง
- โรงสีข้าว 5 แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง

สภาพสังคม


การศึกษา
- ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
- ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
สถาบันและองค์การทางศาสนา
- วัด 1 แห่ง คือวัดบำเพ็ญบุญ / สำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือสำนักสงฆ์พระธาตุกู่เขาเขียว

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาล 30 เตียง 1 แห่ง คือโรงพยาบาลบ้านหลวง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม การคมนาคมระหว่างตำบลป่าคาหลวง กับจังหวัดน่าน ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 น่าน – พะเยา ระยะทางจากตำบลป่าคาหลวงถึงจังหวัดน่าน ประมาณ 46 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางโดยตลอด ใช้ในการสัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นเส้นทางบนภูเขา

การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง การไฟฟ้า
- หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว 5 หมู่บ้าน แหล่งน้ำธรรมชาติ
-อ่างเก็บน้ำห้วยแกน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าคา
-อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงราย หมู่ที่ ๕ บ้านนาหวาย
-หนองกระจับ หมู่ที่ ๔ บ้านนาหวาย

ข้อมูลอื่น ๆ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรดิน ลักษณะของดินในพื้นที่ตำบลป่าคาหลวง สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มดินนา
- กลุ่มดินไร่
- กลุ่มดินตื้น
- ภูเขา

ทรัพยากรน้ำ ตำบลป่าคาหลวง มีลำน้ำที่สำคัญ ดังนี้
- ลำน้ำสวด ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสูง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไหลผ่านตำบลป่าคาหลวง และไหลไปบรรจบกับลำน้ำพี้ที่บ้านนาหวายใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาหลวง
- ลำน้ำพี้ ต้นน้ำเกิดจากภูเขาบริเวณลำน้ำพี้ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ไหลผ่านบ้านพี้เหนือ บ้านพี้ใต้ และไหลไปบรรจบกับลำน้ำสวดที่บ้านนาหวายใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาหลวง และไหลลงสู้แม่น้ำยมที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
- ลำน้ำสีพัน ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสูง บริเวณขุนสีพัน เขตตำบลสวด ไหลผ่านบ้านป่าคา บ้านป่าคาใหม่ ไหลไปบรรจบลำน้ำสวดที่บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสวด -

ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลป่าคาหลวง มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญดังต่อไปนี้ ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้กระยาเลย ไม้สน ฯลฯ

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
- อปพร.

ศักยภาพในตำบล ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
- การรวมกลุ่มของประชาชน อำนวยกลุ่มทุกประเภท แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มออมทรัพย์ 5 กลุ่ม
- กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 1 กลุ่ม
- กลุ่ม ผสส. / อสม. 1 กลุ่ม จุดเด่นของพื้นที่
- สภาพของพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกันทั้ง 5 หมู่บ้าน และเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันทั้ง 5 หมู่บ้าน ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาของตำบล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page