1. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพและอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริหารด้านงานสาธารณสุขอย่างเสมอภาค และให้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงต่อการยังชีพและให้มีรายได้เสริมและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพของ อสม.พัฒนาปรับปรุงศูนย์ ศสมช. ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลป่าคาหลวง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬา การออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและสนับสนุนงบประมาณ
ตามความเหมาะสม
1.6 สนับสนุน ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กเล็กให้เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมสนับสนุน อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
1.7 สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามความเหมาะสม
1.8 สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาของโรงเรียน จัดหานมและอาหารกลางวันให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2. นโยบายด้านการเกษตร
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนโครงการเพื่อรองรับ งบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค
2.2 ปรับปรุง ก่อสร้าง กลุ่มอาชีพของกลุ่มต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ตำบลและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและอาชีพเสริมต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์
การเพาะเห็ด เป็นต้น
2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร
2.4 ประสานหน่วยงานของรัฐที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร
( สปก. อบจ. กรมพัฒนาที่ดิน )
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางนิเวศ
3.2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ผู้สูงอานุตำบลป่าคาหลวงให้มีมาตรฐาน พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.3 พัฒนาปรับปรุง ก่อสร้าง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางนิเวศ
3.4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเอง
4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน ถนนสู่ที่ทำกิน สะพาน รางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงไฟฟ้าให้ส่องสว่างในตำบลป่าคาหลวง
4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประปาของตำบลให้มีคุณภาพ มีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภคอย่างสะอาด ทั่วถึง
4.3 ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำในกิจการประปา แหล่งเก็บน้ำทางการเกษตร ระบบส่งน้ำ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชน
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุ ลดปริมาณขยะในครัวเรือน
เพื่อประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ
สร้างมูลค่าเพิ่มและการนำขยะไปรีไซเคิล
5.2 สนับสนุนการรณรงค์ประชาชนทุกกลุ่ม เครือข่ายให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คงสืบไป
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามสมควร
6. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัยและทีมงาน
6.3 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมฝ่ายปกครองด้านการดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลป่าคาหลวง
6.4 พัฒนาศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน เยาวชนและเด็ก ฯ
7. นโยบายด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 ส่งเสริมให้วัด , พระธาตุเมล็ดข้าว , พระธาตุกู่เขาเขียวเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี
8. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
8.1 มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล
8.2 ส่งเสริมประชาคมให้เข้มแข็ง สนับสนุนการทำกิจกรรมของประชาคมและการประชุมแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาคม
8.3 ส่งเสริมความสามัคคี ในหมู่คณะทำงานเป็นทีมมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำกลุ่มต่าง ๆ
8.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น
8.5 พัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ของตำบล ( IT ) เพื่อการบริการและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
8.6 บริหารงบประมาณโดยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page