นายรังสรรค์  สิงห์คำ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0850341136


นางอรทัย  ปิจดี

นักวิชการเงินและบัญชี

นางสาวรินทร์ญา  เชื้อหมอ

นักวิชการพัสดุ

นางสาวเสาวณีย์ ยาวิละ

นักวิชาการคลัง


นางสาวธัญพร พอใจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอรทัย ทิพย์ปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุนทรี อายุยืน

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page