ว่าที่ร้อยตรีนิกร  จุมปา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
โทร.0884032489

 

นายประทวน เชื้อหมอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง
โทร.0869226432

 นายภาวัช  สารคุณ
หัวหน้าสำนักปลัดนางกัญญารัตน์ เย็นใจมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายบุญเทียม มันจันทร์
นักพัฒนาชุมชนนางอัญชลี โพธิ์ทัศน์
นักทรัพยากรบุคคลนายณรงค์  กุลณาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเเฉลิมพล เชื้อหมอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวพิมพ์ใจ อายุยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธัญพิสิษฐ์  สุดสม
พนักงานขับรถยนต์นายทวีชัย สุดสม
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 นางสาวสิรินดา เขียวดี
แม่บ้าน


นายประดิษฐ์ ทิพย์ปัญญา
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะนายเหรียญ อายุยืน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page